$(function(){ $('.style4').click(function(){ $.session.set('key', 'value'); $bool=$.session.get('key'); if($bool=='value'){ $('.style1').hide(); $('.style2').show(); $('.style3').show(); $('.style4').hide(); $('.banner1').hide(); $('.banner2').show(); }else{ $('.style1').show(); $('.style2').hide(); $('.style3').hide(); $('.style4').show(); $('.banner1').show(); $('.banner2').hide(); } }) $('.style2').click(function(){ $.session.set('key', 'null'); $bool=$.session.get('key'); if($bool=='value'){ $('.style1').hide(); $('.style2').show(); $('.style3').show(); $('.style4').hide(); $('.banner1').hide(); $('.banner2').show(); }else{ $('.style1').show(); $('.style2').hide(); $('.style3').hide(); $('.style4').show(); $('.banner1').show(); $('.banner2').hide(); } }) $bool=$.session.get('key'); if($bool=='value'){ $('.style1').hide(); $('.style2').show(); $('.style3').show(); $('.style4').hide(); $('.banner1').hide(); $('.banner2').show(); }else{ $('.style1').show(); $('.style2').hide(); $('.style3').hide(); $('.style4').show(); $('.banner1').show(); $('.banner2').hide(); } /* $tid=$('.arr').attr('name'); $name=$('.style4').text(); if($name=="繁體"){ $('.style1').hide(); $('.style2').show(); $('.style3').show(); $('.style4').hide(); }*/ })
投资者关系
Stock Information

信息披露企业管治投资者日历新闻稿发布中心投资者关系联络分析师覆盖
招股文件业绩报告公告及通函推介会材料

树根文化

大树之繁荣,皆因其根!根深则叶茂,根深则茁壮,因此无论风吹雨打,大树始终傲立于天地之间!同理,做企业不是观其规模多大,而是看其抗风险能力有多强,能否可持续发展,造福万物生灵。企业只有根扎于地下,才能盎然挺拔,生生不息,搏击风雨,基业长青!